Ontslagbrief

De wet schrijft aan de werkgever twee vormen voor om kennis te geven van de wil om de arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd te beëindigen. Deze zijn: gerechtsdeurwaardersexploot en aangetekende ontslagbrief. Gezien hogere kosten van een het gerechtsdeurwaardersexploot, is de aangetekende opzegbrief de meest courante vorm van kennisgeving.

Vorm van ontslagbrief

De wet schrijft enkel voor dat een ontslagbrief als een ter post aangetekende brief moet verstuurd worden. Verder zijn er niet echt vormvereisten. Wel moet er uit de brief duidelijk blijken wie de partijen zijn en dat er ontslag wordt gegeven. Liefst zonder veel proza, waardoor men door de bos geen bomen meer zou zien, heel duidelijk maken dat er einde wordt gesteld aan de arbeidsrelatie. Bovendien moet een ontslagbrief alle wettelijke vermeldingen bevatten.

Inhoud van ontslagbrief

Op straffe van nietigheid dient de kennisgeving van de opzegging het begin en de duur van de opzeggingstermijn te vermelden. Het is onmogelijk om het einde van de opzeggingstermijn te vermelden. Dit kan niet bepaald worden wegens schorsingsgronden, de gebeurtenissen die de loop van opzeggingstermijn schorsen.

Zonder deze vermeldingen of met onjuiste vermeldingen is de ontslagbrief nietig. Over de gevolgen van de nietigheid van een ontslagbrief leest u verder.

Termijnen

De wet bepaalt dat een ontslagbrief uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending. Dit wilt zeggen dat de kennisgeving word geacht op die dag gegeven te zijn, niet op de dag van verzending of ontvangst dus. In het Belgische arbeidsrecht zijn de werkdagen alle dagen, behalve zondag en wettelijke feestdagen. Zaterdag is dus ook een werkdag voor de berekening van de termijnen.

Bovendien gaat de opzeggingstermijn in de maandag volgend op de week waarin de opzegging ter kennis werd gegeven.

Voorbeeld:

Werkgever verstuurt ontslagbrief op een donderdag. Deze krijgt uitwerking vanaf derde werkdag, dus op maandag (1-vrijdag, 2-zaterdag, 3-maandag). Bijgevolg begint de opzegtermijn te lopen vanaf maandag volgende week, dus elfde kalenderdag na verzending van de brief.

Gezien de berekening van de termijnen een complexe zaak is, doet een voorzichtige ondernemer beroep op een jurist om een ontslagbrief op te stellen. Want zoals gezegd, een fout kan veel kosten.

Gevolgen van de nietigheid van de ontslagbrief

Nietige ontslagbrief betekent niet dat er geen einde komt aan de arbeidsovereenkomst. Deze wordt in elk geval beëindigd gezin de wil van één van de partijen om niet meer verder samen te werken duidelijk blijkt. Wel, in geval van nietige opzegbrief wordt de overeenkomst niet opgezegd, maar verbroken. Dit betekent dat er toerekenbare niet-nakoming is door de opzeggende partij waardoor deze partij gehouden is schadevergoeding te betalen.

Deze schadevergoeding is in beste geval gelijk aan het lopende loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn vermeerderd met de voordelen verworven krachtens de overeenkomst. In minder goede geval kan er nog schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon bijkomen.

Kortom, bij een fout die tot nietigheid van de ontslagbrief leidt, wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd zonder opzeggingstermijn. De partij die de overeenkomst verbreekt is gehouden tot betalen van schadevergoeding.

Comments are closed