Contractuele aansprakelijkheid

Als één van de contractpartijen zijn of haar verbintenissen uit de overeenkomst niet nakomt kan deze aangesproken worden op basis van contract. Contractuele aansprakelijkheid is dus het gevolg van de toerekenbare niet-nakoming van een verbintenis uit overeenkomst. Om zich op de contractuele aansprakelijkheid te kunnen beroepen, moet een medecontractant bewijzen dat een toerekenbare niet-nakoming van de verbintenis uit overeenkomst door de tegenpartij aanwezig is (art. 1315 BW).

Er is niet-nakoming wanneer een contractpartij de verbintenis niet heeft uitgevoerd. Maar louter niet-uitvoeren levert nog geen grond voor contractuele aansprakelijkheid. Niet-uitvoering moet toerekenbaar zijn. Dit betekent dat de fout van het niet-uitvoeren aan de contractpartij moet kunnen worden toegerekend.

Bijvoorbeeld, een aannemer verbind zich er toe een tuinhut op te leveren tegen 1 juni . Echter levert hij de tuinhut niet op tijd op. Is er niet-nakoming? Jawel. Is deze niet-nakoming toerekenbaar? Hangt er vanaf.

In de hypothese dat de aannemer heeft vergeten de nodige materialen te bestellen ligt de fout natuurlijk bij de aannemer en is de niet-nalkoming toerekenbaar. Bijgevolg is de schadevergoeding verschuldigd op grond van contractuele aansprakelijkheid.

In de hypothese dat de bouwmaterialen door de brand zijn vernietigd kan de aannemer zich beroepen op overmacht. Indien de verbintenis niet uitgevoerd is door overmacht bestaat er geen fout in hoofde van de medecontractant. Bijgevolg is de niet-nakoming niet toerekenbaar. Er is met andere woorden geen grond voor schadevergoeding. Dus geen contractuele aansprakelijkheid.

Is er toerekenbare niet-nakoming, dan is de schadevergoeding verschuldigd. Naar Belgisch recht wordt schade omschreven als het negatieve verschil tussen de toestand waarin het slachtoffer zich na het schadegeval bevindt en de toestand waarin hij zich, bij ontstentenis van dat schadegeval, zou hebben bevonden. Echter wordt contractuele schade bepaald aan de hand van het positieve voordeel. Hierbij wordt de situatie waarin de schuldeiser zich bevindt door niet-nakoming van de verbintenis, vergeleken met de situatie waarin hij zich zou hebben bevonden wanneer de overeenkomst behoorlijk was uitgevoerd.

Wie schade veroorzaakt moet het vergoeden. Bij contractuele aansprakelijkheid is deze vergoeding beperkt tot hetgeen bij het sluiten van de overeenkomst was voorzien of kon worden voorzien (art. 1150 BW).  Dit vereiste van voorzienbaarheid heeft enkel betrekking op het ontstaan van de schade en niet op de omvang ervan. Bovendien kan de schuldeiser enkel aanspraak maken op een vergoeding van de rechtstreekse schade die het gevolg is van de niet- nakoming van de verbintenis.

Hebt u een vraag over contractuele aansprakelijkheid? Neem contact met ons op. Vragen kost niets. De prijs van antwoord zullen wij afspreken.

 

Comments are closed