Contract – overeenkomst

De woorden ‘contract’ en ‘overeenkomst’ zijn synoniemen en worden vaak door elkaar gebruikt. Strikt genomen in een contract het gevolg van overeenkomst, namelijk overeenstemming van de wilsuitingen van de contractpartijen.

Er bestaan zowel schriftelijke als mondelinge contracten. Beide zijn even geldig, maar voor het bewijs is een geschrift vereist voor contracten waarvan de waarde 375 EUR te boven gaat.

Vereisten voor een geldig contract

Contract houdt een overeenkomst naar aanleiding waarvan minsten voor een partij een verbintenis ontstaat. Om geldig te zijn moet een overeenkomst aan de volgende vier voorwaarden voldoen. Ten eerste, moeten de partijen handelingsbekwaam zijn. Contract aangegaan door een minderjarige is daarom voor vernietiging vatbaar. Ten tweede, moet er een geldige toestemming van elke partij aanwezig zijn. Deze toestemming mag niet door een gebrek aangetast worden. Ten derde, moet een voorwerp van de verbintenis bepaald of minstens bepaalbaar zijn. En ten slotte, moet er een oorzaak van de verbintenis zijn die dan op zijn beurt geoorloofd moet zijn. Voldoet het contract niet aan een van de hierboven vermelde voorwaarden, dan is het vernietigbaar. Er is geen automatische nietigheid. Dit wilt zeggen dat een partij die het contract wilt vernietigen, de vernietiging ervan in rechte moet vorderen.

Voordeel voor elke contractspartij

Het valt te betreuren dat sommigen bij het onderhandelen het voordeel van zijn medecontractant als hun eigen nadeel zien. Men stelt dus dat winst van de ene medecontractant het verlies van de andere zou betekenen. Deze stelling is manifest foutief en maakt onderhandelingen zeer moeilijk.

Een goede overeenkomst is het resultaat van belangenafweging. Iedereen moet gebaat zijn door het uitvoeren van de overeenkomst. Wilt u dat contract goed uitgevoerd wordt? Wees zeker dat uw medecontractant er belang bij heeft.

Goed contract is altijd maatwerk

Er bestaan talloze modellen van allerlei soorten van contracten, toch is een goed contract altijd maatwerk. Vraag gratis advies.

 

Comments are closed